Tag: chuyên gia tư vấn

Cải tiến kinh doanh: Nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ

Như tôi đã có lần lưu ý, việc đánh giá hiệu quả (thường do bộ phận tài chính thực hiện) là một trong bốn quy trình quản lý quan trọng để có được thành công trong chương trình cải tiến.