Tag: đầu tư doanh nghiệp

Những sai lầm phổ biến của doanh nhân trẻ về tài chính doanh nghiệp

Tất cả các doanh nhân trẻ thường chọn đường tắt trong các vấn đề pháp lý và kế toán. Có lẽ họ biết một luật sư hay một chuyên gia tài chính mà họ có thể nhờ giúp họ lấy