Tag: nasa

3 công cụ quản trị rủi ro

ERM được xây dựng với mục đích phục vụ cho chiến lược. Đây là một công cụ lên kế hoạch, không phải công cụ quản lí các hoạt động hằng ngày. Cũng cần đảm bảo rằng nguời quản lí và