Tag: quản trị tài chính

Vốn cho doanh nghiệp: Rất thiếu và rất… nhiều!

Điều quan trọng là phải biết sống với các cú sốc, mà theo tình hình hiện nay thì các cú sốc sẽ còn dài dài. Nếu cú sốc còn lâu dài thì không có con đường nào khác là phải