Tag: tính chất thương hiệu

Brand Essence: Tinh chất thương hiệu

Tính xác thực (Authentic): tinh chất thương hiệu phải có tính xác thực, có thể tin được nếu không thì khách hàng sẽ không tiếp nhận. Mặc dù, tinh chất thương hiệu có thể trừu tượng và cảm xúc, tuy