Tag: văn hóa giảm giá

Thành công của văn hóa giảm giá ở Ấn Độ

Thực tế thì công việc của một doanh nhân đã mang lại cho Bahl những trải nghiệm quý báu để hiểu nhiều hơn về nhân viên: làm thế nào để làm việc với họ, làm thế nào để họ hợp